Contact Us İ English  
Contact Us
 Contact Us
 Location
 
 
 
 
 
 
Contact Us
Home >> Contact Us >> Contact Us

Printable Electronics Research Center of Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences

AddF Building, 398 Ruoshui Road, Suzhou Industrial Park(SIP),Suzhou, Jiangsu,China,215123

Phone+86-512-62872695

Fax+86-512-62603079

E-Mailyabangli2017@sinano.ac.cn

Copyright © Printable Electronics Research Centre All rights reserved
Add:398 Ruoshui Road, Dushu Lake Higher Education Zone, Industrial Park, Suzhou Tel:0512-62872695

You are the
visitor